En ny dragning av E4 genom centrala Örnsköldsvik behövs för att förbättra miljön, men är också till fördel i arbetet med att skapa ökad tillväxt och främja nya företagsetableringar i norra Sverige.

Ny dragning av E4 genom Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun lägger in en extra växel för att få till en ombyggnation av E4 genom stadskärnan. Buller, avgaser och säkerhet är några av anledningarna som lyfts fram om varför det brådskar.

Trafikverket har tagit beslut om att en ombyggnation är nödvändig, men projektet behöver komma med i den nationella planen för transportsystem för att få finansiering. Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik, berättar att nu samarbetar både tjänstemän och politiker för att ge Trafikverket så mycket fakta som möjligt för att kunna uppgradera projektet. Och det är inte bara i Örnsköldsvik som frågan är angelägen.

– Vi behöver hjälpas åt i regionen för att fler företag ska etablera sig och då spelar infrastrukturen en viktig roll. Vi har en stark utveckling när det gäller industri och etableringar, vi har god tillgång på el och mark vilket kommer att locka företag i framtiden. En ombyggnation av E4 genom Örnsköldsvik skulle dels vara bra för Örnsköldsviksborna när det gäller miljö, men det skulle också förbättra logistikflödet längs E4, vilket påverkar även oss i Umeå då E4 är vägen söderut, säger Hans Lindberg (s), kommunalråd i Umeå kommun.

 

Vi har ställt några frågor till Per Nylén om varför han tycker att en ombyggnation av E4 genom Örnsköldsvik bör prioriteras.

– Den nuvarande sträckningen, rakt genom centrala Örnsköldsvik, är problematisk. Den medför flera problem, framför allt säkerhetsmässigt och miljömässigt. Vi har sedan en lång tid tillbaka planerat och jobbat för att få till en ny dragning som tar bort den tunga trafiken, bullret och avgaserna från vårt fina centrum. Men det är en tidskrävande process.

Vilken är statusen just nu?

– 2018 togs beslut om ny dragning genom Åsberget, den så kallade Norra korridoren. Den undanröjer flera av problemen med nuvarande dragning och ger dessutom smidigare trafikplatser norr och söder om tunneln och en bra koppling till övrigt vägnät. Trots att Trafikverket tagit upp det som ett bristande vägavsnitt i behov av åtgärd, finns det ännu inte med i Nationella planen. Vårt mål är att projektet ska prioriteras upp och bli en del av planen eftersom det innebär att det finns finansiering och en tidsperiod att förhålla sig till. Planen ska snart revideras för kommande 12-årsperiod.


Vad gör ni för att den nya prioriteringen ska bli verklighet?

– Just nu pågår arbete på flera fronter. Dels behöver vi ta fram allt material som efterfrågas av Trafikverket inför deras nya bedömning. Det handlar om undersökningar och beräkningar av buller, föroreningar, trafiksäkerhet, tidsvinster och mycket mer. Det tar vi fram tillsammans med Trafikverket, med stöd från närliggande kommuner och regionen. Dessutom pågår ett politiskt arbete för att se till att väginvesteringar av den här typen ses som prioriterade i kommande plan.


Vad ser ni för tidsplan om

du får önska?

Den nationella planen för transportsystemet omfattar en tolvårsperiod och uppdateras vart fjärde år. Nuvarande plan sträcker sig från 2018 till 2029. Vårt mål är att det här projektet ska ta plats i nästa nationella plan. Det är i dagsläget oklart vilken period den kommer att gälla eftersom revideringen inte kommit igång ännu, men sannolikt täcker den perioden 2022 till 2034.


Någon ytterligare kommentar?

– Det känns mycket lovande att hela länet, och dessutom Umeåregionen, är positiva till en omdragning genom Åsberget. Det är dock viktigt att poängtera att E4:ans nuvarande dragning inte bara är ett problem för oss i Örnsköldsviks kommun och omkringliggande kommuner, utan att det är en viktig fråga för hela Sverige. Örnsköldsviks kommun står för 5 procent av Sveriges totala export, och en god infrastruktur är otroligt viktig för vår industri. Det är viktigt att underlätta en ökad tillväxt i norra Sverige, och en omdragning av E4:an skulle bidra till detta arbete.


Text: Jessica Andersson

Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund